Uitdaging 2

Uitdaging 2

Trendanalyse: Analyse / My take Trends of The Future of Mobility, uitgewerkt scenario inspelen op de trends, anticiperen toekomstige trends door storytelling.

We kregen de opdracht om in groep research te doen naar de toekomst van mobiliteit op globale schaal, met deze uitdaging wil ik nu mijn persoonlijke take op deze opdracht geven.
Hierbij zal ik de trends rond de toekomst van de mobiliteit gaan analyseren en grondig gaan onderzoeken.

Intro :

Ik ben persoonlijk zeer geïnteresseerd in auto’s dus voor mij was dit eindwerk wel zeer fascinerend om uit te gaan werken en mezelf te verdiepen in hoe we ons in de toekomst zullen verplaatsen in en buiten de stad van de toekomst.

Ik heb dit project al uitgewerkt in groep, maar vond het ook eens nodig om mezelf nog wat meer te verdiepen voor deze uitdaging.
Hiervoor heb ik desk research gedaan over welke vragen we ons kunnen stellen naar de toekomst toe, de bedenken die ik heb bij deze vragen.
Ook artikels en brononderzoek was van groot belang bij het verdiepen van de toekomst van onze mobiliteit.

Geschiedenis transport:

Als we gaan terugkijken naar hoe de mensen zich vroeger gingen verplaatsen merken we op dat er in transport een zeer snelle evolutie plaatsvindt.
Eén van de oudste vormen van personenvervoer zijn is berijden van een paard en vervoer per postkoets of trekschuit.

De evolutie van het transport is sinds de industriële revolutie in een stroomversnelling geraakt en nauw verbonden met nieuwe technologieën.
Uitvindingen zoals de fiets en vooral de spoorwegen, auto en vliegtuig hebben nieuwe mogelijkheden gebracht.
Door deze verschillende ontwikkelingen binnen de transport kunnen we nu efficiënter dan ooit mensen en goederen de wereld rond transporteren.

Vervoer en duurzaamheid:

Hoewel er duurzame vormen van vervoer bestaan is vervoer tot op heden, in zijn geheel bezien, niet duurzaam.
Ten eerste heeft de aanleg van verkeersinfrastructuur negatieve effecten, zoals het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grootschalige verstoring van de natuur.
Ook de productie van de transportmiddelen verloopt doorgaans niet op duurzame wijze. Omdat veruit de meeste vervoermiddelen worden aangedreven door fossiele brandstoffen, draagt vervoer bij aan geluidsoverlast en luchtvervuiling, onder andere door fijnstof.

Vervoer en transport dragen daarnaast sterk bij aan de uitstoot van broeikasgassen.
Het aandeel van vervoer in de totale uitstoot van broeikasgassen in Europa is gestegen van 15% in 1990, naar 25% in 2017.

Door de beleidsmakers worden dan ook verschillende initiatieven genomen om de uitstoot in deze sector te verminderen. Daar horen wetgevende maatregelen bij die :

  • voertuigen energie-efficiënter maken, zowel personenwagens als lichte en zware vrachtwagens
  • minder vervuilende transportbrandstoffen promoten (bv. biobrandstoffen, CNG, …)
  • de uitstoot door luchttransport verminderen 
  • de uitstoot door het maritiem transport verminderen 

Inmiddels spannen vele betrokken partijen zich in om vervoer te verduurzamen.
Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan efficiëntere voertuigen en een vergroting van de efficiency van het transportsysteem in zijn geheel, bijvoorbeeld door het gebruik van slimme en digitale technologieën.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een betere recycling van de vervoermiddelen. Van groot belang is het vervangen van fossiele brandstoffen door alternatieve brandstoffen of door aandrijving op basis van elektriciteit.
In het in 2019 in Nederland gesloten Klimaatakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de verduurzaming van de sector mobiliteit. In 2019 stelde de Europese Commissie zich tot doel dat de broeikasgasemissies door vervoer in 2050 90% lager moeten zijn.

Het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door vervoer is moeilijk omdat het gunstige effect van doorgevoerde verbeteringen verloren dreigt te gaan door de voortdurende snelle groei van het transport van personen en vracht.

Personenvervoer per trein wordt wel gezien als alternatief voor vervoer per vliegtuig, zie: Toekomst treinverkeer als alternatief voor Luchtvaart binnen Europa op Luchtvaart.

The future mobility of the world population:

Gemiddeld besteedt een persoon 1,1 uur per dag aan reizen en besteedt een bepaald deel van het inkomen aan reizen.
We laten zien dat deze tijd- en geldbudgetten stabiel zijn in tijd en ruimte en kunnen worden gebruikt voor het projecteren van toekomstige niveaus van mobiliteit en vervoerswijze.

Het vaste reisgeldbudget vereist dat de mobiliteit bijna evenredig stijgt met het inkomen. Om grotere afstanden af ​​te leggen binnen hetzelfde vaste reistijdbudget, moeten reizigers overstappen op snellere vervoerswijzen.
De keuze van toekomstige vervoerswijzen wordt ook belemmerd door pad afhankelijkheid omdat de vervoersinfrastructuur slechts langzaam verandert.

Daarnaast wordt de vraag naar openbaar vervoer met lage snelheid mede bepaald door de bevolkingsdichtheid van steden en de kenmerken van landgebruik.
We presenteren een model waarin deze beperkingen zijn verwerkt, die we gebruiken voor het projecteren van het verkeersvolume en het aandeel van de belangrijkste gemotoriseerde transportmodi – auto’s, bussen, treinen en hogesnelheidsvervoer (voornamelijk vliegtuigen) – voor 11 regio’s en de wereld tot 2050.

We voorspellen dat de gemiddelde wereldburger in 2050 evenveel kilometers zal afleggen als de gemiddelde West-Europeaan in 1990.
De mobiliteit van de gemiddelde Amerikaan zal tegen 2050 met 2,6% toenemen tot 58.000 km / jaar.
De gemiddelde Indiër legt in 2050 6000 km / jaar af,
vergelijkbaar met de West-Europese niveaus begin jaren zeventig.
Tegenwoordig verplaatsen wereldburgers in totaal 23 miljard km.
Tegen 2050 groeit dat cijfer tot 105 miljard.

Covid-19 zet steden in de wereld ertoe aan de openbare ruimte van auto’s vrij te maken. ‘Schoner en groener’

De burgemeester van Athene heeft gezegd dat hij de openbare ruimte van auto’s zal ‘bevrijden’.
Zijn tegenhanger in Parijs zegt dat het voor de stad uitgesloten is om terug te keren naar het pre-corona virus verkeer en de vervuilingsniveaus.
In Berlijn zijn er bijna ’s nachts 22 km nieuwe fietspaden verschenen.

Over de hele wereld, van Dublin tot Sydney, worden steden radicaal hervormd ten gunste van fietsers en voetgangers, aangezien lege straten de autoriteiten de mogelijkheid bieden om grootschalige projecten uit te voeren en te versnellen.

Voorstanders van fietsen en milieuactivisten dringen er bij regeringen op aan ervoor te zorgen dat de heropleving op lange termijn is en voorbij de pandemie gaat, uit angst voor een terugval door de autolobby.

De Griekse hoofdstad begint aan een van de meest ambitieuze verjongingsprogramma’s, die volgens de burgemeester, Kostas Bakoyannis, is versneld door de pandemie. Vorige week kondigde hij plannen aan om 50.000 vierkante meter openbare ruimte toe te wijzen aan fietsers en voetgangers.

Het hart van het plan zal een vier mijl lange “grote loopbrug” zijn die archeologische vindplaatsen in het historische centrum verenigt. Verhardingen worden verbreed, boulevards voetgangersgebied, pleinen vergroot en verkeer wordt verboden uit gebieden onder de Akropolis …

Infrastructuur:

De manier waarop mensen door steden reizen, verandert drastisch. 
Technologieën zoals autonoom rijden, elektrische aandrijflijnen en mobiele data connectiviteit ontstaan ​​naast nieuwe transportdiensten, zoals ritten en het delen van voertuigen, om geïntegreerde mobiliteitssystemen te vormen. 

Dergelijke systemen zullen het voor stadsbewoners gemakkelijker maken om meerdere vervoerswijzen te gebruiken, vaak op dezelfde reis, en om de stad schoner, efficiënter en veiliger dan ooit te verplaatsen.

Steden die prioriteit hebben gegeven aan vermindering van lokale luchtverontreiniging en broeikasgasemissies, kunnen de verschuiving naar elektrische voertuigen en koolstofarme roostersystemen stimuleren. 

Door de installatie van residentiële zonne- en energieopslagsystemen mogelijk te maken, zou het zuiniger worden om elektrische voertuigen op te laden, en zou zo het eigendom van elektrische voertuigen aanmoedigen. 

Deze systemen zouden ook de lasten op het elektriciteitsnet verminderen, wat helpt om de elektriciteitsprijzen tijdens de piekuren te verlagen en meer capaciteit vrij te maken voor het opladen van voertuigen. 
Ambtenaren kunnen de weg bereiden voor deze vooruitgang door de omvang en opzet van de noodzakelijke laadsystemen uit te werken, die in veel steden onduidelijk blijven.

Zelfrijdende auto’s zouden mensen ook meer vrije tijd moeten geven, omdat ze niet hoeven te rijden. 
Maar dit voordeel kan nadelen hebben. 

De lage alternatieve kosten van tijd doorbrengen in een zelfrijdende auto kunnen mensen aanmoedigen om meer reizen te maken en verder van stadscentra te wonen. 
Door stimulansen te creëren om zelfrijdende auto’s naar gedeeld gebruik te sturen, kan de vraagstijging worden afgeremd en het sociale rendement van deze innovatie worden gemaximaliseerd. 

Ambtenaren kunnen overwegen om data-connectiviteitsdiensten te gebruiken om de prijsstelling van infrastructuurgebruik te vergemakkelijken. 
Stedenbouwkundigen kunnen ook de omvang van investeringen in toekomstige infrastructuur beïnvloeden door normen te stellen voor de dichtheid van stedelijke ontwikkeling.

Land- en straatbeheer. 
Veranderingen in het aantal en de mix van stadsvoertuigen zullen belangrijke gevolgen hebben voor de manier waarop land wordt beheerd. 
Overweeg een gemakkelijk over het hoofd te zien probleem met landgebruik: parkeren. 
Parkeerruimte beslaat tot 15 procent van het openbare land in uitgestrekte grootstedelijke gebieden. 

De kleinere wagenparken die nodig zijn voor geïntegreerde mobiliteit zouden het mogelijk moeten maken om een ​​parkeerplaats voor waardevollere doeleinden te gebruiken, maar een deel zal nog steeds het vervoerssysteem moeten dienen. 

Steden waar het gebruik van ride-hailing-diensten  snel is toegenomen, zouden kunnen overwegen de verkeersstroom te verminderen door sommige parkeerplaatsen op straat om te vormen tot stoepranden waar passagiers in en uit voertuigen kunnen klimmen.

My take on the future of mobility:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *